This website uses cookies to provide necessary site functionality and improve your online experience. By using this website, you agree to the use of cookies as outlined in KPMG's online privacy statement.

Close

 1. Wij gebruiken het door u verstrekte e-mailadres voor uw aanmelding voor de bijeenkomst, seminar of event (verder genoemd als event) waar u voor uitgenodigd bent. Bij uw aanmelding voor een event (mede) georganiseerd door KPMG, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden ten behoeve van uw registratie voor het event, het toezenden van de bevestiging, het sturen van informatie over het event voorafgaand aan of na het event. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het toezenden van een enquête of het maken van naambadges. Tijdens het event kan er gebruikt gemaakt worden van een stemsysteem. KPMG zal de door u gegeven antwoorden hiervan analyseren, presenteren en gebruiken gedurende het event. Opnames (beeld/geluid) gemaakt tijdens een event zijn voor intern en extern gebruik.
 2. De grondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens via dit formulier berust is uw toestemming (consent).
 3. U kunt uw toestemming intrekken via de uitschrijfmogelijkheid onderaan de e-mailberichten die we u sturen in het kader van dit event.
 4. Als onderdeel van de verwerking van uw gegevens zullen wij deze opslaan in ons relatiebeheersysteem (CRM). Wanneer uw gegevens hier al in voorkomen vanwege andere verwerkingen (bijvoorbeeld lopende dienstverlening of sales gesprekken) dan zullen wij de door u verstrekte gegevens hieraan toevoegen. Hiermee borgen we een eenduidig beeld van u als relatie van KPMG.
 5. Wij spannen ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Voor de door u via dit aanmeldformulier ingevulde persoonsgegevens hanteren wij een standaard bewaartermijn van 1 jaar. Deze bewaartermijn gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens langer dan 1 jaar niet actief zijn bijgewerkt of gebruikt door u of door KPMG.
 6. KPMG beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking door middel van haar beveiligingsbeleid en procedures. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen.
 7. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij deze verwerking (namelijk het verwerken van uw aanmelding voor en het informeren van u voor, tijdens en na het event) en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.
 8. Voor deze verwerking kunnen wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals met betrekking tot IT-diensten en andere (administratieve) ondersteuning bij het uitsturen van de e-mailings. Met de betreffende partijen worden passende overeenkomsten gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.
 9. U hebt het recht om van KPMG informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die KPMG over u verwerkt. Daarnaast hebt u het recht om KPMG te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via privacy@kpmg.nl. KPMG heeft daarnaast een functionaris gegevensbescherming aangesteld, u kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via FG@kpmg.nl.
 10. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door KPMG inbreuk maakt op uw rechten hebt u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy) autoriteit in uw land (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).
 11. Meer details over hoe KPMG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt kunt u lezen in onze Online Privacy Statement.